עיקרי תפקיד המבקר:

  • לבדוק אם פעולות המועצה נעשות כדין, בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
  • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת חשבונות המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה

מבקר המועצה: מאלק חרב