מכרז פומבי מס' 22/2023 – לביצוע עבודות חשמל ותאורה חכמה בתחום השיפוט של המועצה המקומית בית ג'אן