מכרז 24-2020 שיפוץ מבנה יחידה לקידום נוער כתב כמויות – להגשה עד 14/09/2020 בשעה 15:00