הגשת השגה על הארנונה
לכל מי שחויב בתשלום ארנונה כללית עומדת הזכות להגיש השגה על שומת הארנונה (תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום). את ההשגה יש להגיש בכתב, למנהל הארנונה על בסיס אחת מהטענות הבאות:

  1. בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  2. המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.

 

איך מגישים השגה בארנונה?
את ההשגה יש להגיש באמצעות פנייה בכתב למחלקת הגבייה/ארנונה, בו מפורטת הטענה להשגה ולצרף כל מסמך התומך בטענה.
מחלקת הגבייה/ארנונה תשיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה ב- 30 יום נוספים.

 

שימו לב!  הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.

 

פרטי קשר:
מחלקת גבייה/ארנונה

שעות פעילות:  07:30 -16:00
שעות קבלת קהל: 08:00 -15:30
לוטפי טאפש – 050-4432156
אומימה – 050-7580279