על פי הוראות הדין, הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס, בהתאם לזכאות על פי ההנחות המפורטות מטה.

כיצד מקבלים הנחה אישית בתשלום הארנונה?

 1. בדיקת זכאות- יש לוודא כי הנך זכאי לקבל ההנחה על פי הקריטריונים המופיעים מטה.
 2. מילוי טופס -טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לפי סוג ההנחה המבוקשת
 3. צירוף מסמכים נדרשים– לסוג ההנחה האישית הרלוונטית, כמפורט מטה.
 4. שליחה– ניתן לשלוח את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים במייל/ בפקס/ בדואר או למסור אותם במחלקת הגבייה/ארנונה.

תנאים כלליים למתן הנחה מארנונה

 • מבקש הבקשה חייב להיות מחזיק בנכס וזכאי להנחה אחת בלבד, הגבוהה מבין השתיים.
 • המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה עבור נכס אחד בלבד.
 • מחזיק, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, תבוטל לו ההנחה.

סוגי הנחות ופטורים:

א. הנחה לאזרח ותיק

סוג ההנחהשיעור ההנחהמגבלת שטח
אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה100%עד 100 מ"ר
אזרח ותיק (מותנה במבחן הכנסה)30%עד 100 מ"ר
אזרח ותיק המקבל קבצה ללא השלמת הכנסה25%עד 100 מ"ר
הזכאי לגמלת סיעוד70%אין

 מסמכים נדרשים:

 1. טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית".
 2. צילום תעודת זהות
 3. אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת הבטחת הכנסה/ קצבת זקנה לנכה/ גמלת סיעוד
 4. טופס הצהרה לשנת 2019 – "אזרח ותיק"

 

ב. הנחה בגין נכות

סוג ההנחהשיעור ההנחהמגבלת שטח
נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור של 75% ומעלה80%אין
נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה40%אין
נכה (בעל נכות רפואית של 90% ומעלה)66%אין
נכה מלחמה בנאצים66%עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר
נכה רדיפות הנאצים (כולל קבלת גמלת נכות מהמדינות: גרמניה/ הולנד/ אוסטריה/ בלגיה)33%עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר
מקבלי גמלה לילד/ה נכה עד גיל 18 (או מעל גיל 18 בלבד שקיבל גמלה זו מתחת לגיל 18)66%עד 100 מ"ר
נכה צהל ומשפחות שכולות66%עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר
נכה שירות בתי הסוהר66%עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר
עיוור הנושא תעודת עיוור90%אין
נכה נפש בקהילהזכאים להנחה באותו האופן לו היה הנכה מחזיק בנכס. החישוב יחסי ע"פ מספר המתגורריםאין

מסמכים נדרשים

 1. טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית".
 2. צילום תעודת זהות
 3. אישור מתאים מהמוסד לביטוח לאומי או מס הכנסה או משרד הבריאות, ממשרד העבודה והרווחה בהתאם לנכותוג. הנחות אחרות
סוג ההנחהשיעור ההנחהמגבלת שטח
אסיר ציון המקבל תגמול לפי מבחן הכנסה100%עד 100 מ"ר
אסיר ציון66%עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר
עולה חדש (לתקופה של שנה בלבד)90%עד 100 מ"ר
עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי לגמלה מיוחדת או גמלת סיעוד לעולה80%אין
איש צד"ל (לתקופה של שנה בלבד)90%עד 100 מ"ר
חסיד אומנות העולם66%אין
הורה יחיד לילד מתחת לגיל 18, או הורה יחיד לילד המשרת שירות סדיר/ מתנדבת בשירות הלאומי20%אין
פדוי שבי20%אין
נפגע פעולות איבה66%עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר
בן משפחה של הרוג מלכות66%עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר
חיילים בשירות חובה (עד ארבעה חודשים לאחר שחרורם)100%עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר
מתנדבת בשירות הלאומי100%עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר
משרת בשירות האזרחי

מסלול מלא- 100%

מסלול חלקי- 50%

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר
ניצולי שואה נזקקים66%עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר
הורה של חייל שפרנסתו על החייל100%עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

 

ד. הנחה בגין מצב כלכלי

סוג ההנחהשיעור ההנחהמגבלת שטח
מקבל הנחה ע"פ מבחן הכנסהבהתאם לטבלת מבחן ההכנסה (40%- 90%)בהתאם לטבלת מבחן ההכנסה
נזקק (דיון בפני ועדה)70%אין
מקבל קצבת הבטחת הכנסה (ובתנאי שהחל לקבל את התשלומים לפני ה1.1.03 ולא חלה הפסקה רצופה של 6 חודשים בזכאותו)70%אין
מקבל קצבת מזונות (ובתנאי שהחל לקבל את התשלומים לפני ה1.1.03 ולא חלה הפסקה רצופה של 6 חודשים בזכאותו)70%אין

מסמכים נדרשים:

 1.   צילום תעודת זהות
 2. אישורים מהמוסד לביטוח לאומי:
  • אישור זכאות לגמלאות (או אישור שאין גמלה) לחודשים ינואר עד דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה.
  • אם הנך משתכר פחות משכר מינימום – אישור ביטוח ושכר (דוח מעסיקים).
  • אם אינך עובד – אישור על היותך במעמד "לא עובד" לחודשים ינואר עד דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה.
 3. הצהרה אישית על הכנסות מכל מקור שהוא.
 4. שכיר: תלושי משכורת לשלושת החודשים האחרונים של שנת הכספים הקודמת לבקשה וכן מסמכים על הכנסות מכל מקור שהוא – שלו ושל המתגוררים עמו.
  עצמאי: דוח שומה ממס ההכנסה לשנת הכספים הקודמת לבקשה, או האחרונה שבידיו.

  ה. הנחה לסוגי נכסים

  סוג ההנחה

  שיעור ההנחה

  מגבלת השטח

  בניין חדש (ריק) – עד 12 חודשים

  100%

  אין

  בניין ריק – עד 6 חודשים

  100%

  אין

  בניין ריק – מחודש 7 עד 12

  66%

  אין

  בניין ריק – מחודש 13 עד 36

  50%

  אין

  בניין המשמש לתעשייה חדשה

  שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה

  אין

   

  מעל 10.5%
  ועד 12%

  מעל 12%

  שנת אחזקה ראשונה או חלק ממנה

  50%

  75%

  שנת אחזקה שניה או חלק ממנה

  25%

  50%

  שנת אחזקה שלישית או חלק ממנה

  10%

  25%

  מוסדות חינוך, דת, צדקה וכו' שאינם למטרות רווח

  בהתאם לקבוע בפקודת מסי המועצה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 ובהתאם לנוהר משרד הפנים

  נכס שאינו ראוי לשימוש

  פטור לכל הנכס

  אין

  אדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש בשנת שמיטה

  90%-100%

  אין

  מחזיק בדירת מגורים שקיבלה כדירה חלופית כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים אחרת ליזם, במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי

  עד תום שנה ממועד הטלת הארנונה על הדירה החלופית: 100%

  ההנחה תינתן לשטח השווה להפרד שבין השטח החייב בארנונה בדירה החלופית לבין השטח שבעדו חויב המחזיק בדירת המגורים הקודמת

  עד תום שנתיים מהמועד הנ"ל: 75%

  עד תום שלוש שנים מהמועד הנ"ל: 50%

  עד תום שנתיים מהמועד הנ"ל: 25%

נכס ריק

נכס ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות, מזכה את המחזיק בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים בתקופת בעלות אחת. ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס.

הנחת נכס חדש

מחזיק בנכס שהוא הבעלים הראשון של נכס חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה של עד 12 חודשים – זכאי לקבל הנחה בשיעור של 100%.

פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש

שלד או נכס שניזוק במידה שאי אפשר להתגורר בו, פטור מתשלום ארנונה לתקופה של עד 3 שנים, כל עוד הוא במצב זה. הפטור יינתן ממועד מסירת הודעה בכתב למועצה, לאחר שהוכח כי הנכס עומד בקריטריונים הנדרשים לקבלת הפטור.

ו. הנחה לבית עסק

סוג ההנחהשיעור ההנחהמגבלת שטח
הנחה לבתי עסק (במגבלות גיל המחזיק, שטח הנכס ומחזור העסק, כקבוע בהוראות הדין)כפי שיעור ההנחה שנקבע לו לדירת המגורים40 מ"ר

ועדת הנחות לנזקקים

במועצה קיימת ועדת הנחות המורכבת משלושה חברי מועצה, גזבר המועצה, היועץ המשפטי, מנהל מחלקת רווחה ונציג ממחלקת הגבייה.

מי זכאי להגיש בקשה לוועדת ההנחות לנזקקים?
כל אדם שלא זכאי לקבל הנחה על פי מבחן הכנסה, או על פי חוק ופקד את משפחתו או את נכסיו מקרה חריג, כגון שריפה בנכס, טיפול רפואי ממושך של אחד מבני הבית המחייב הוצאות כספיות בלתי צפויות, או מצב כלכלי חריג המוביל לירידה ניכרת בהכנסות.

כיצד מגישים את הבקשה?
יש להגיע פיזית למחלקת הגבייה/ארנונה במועצה ולמלא את טופס הנחה לארנונה לנזקקים.
שימו לב! יש לצרף לבקשה כל מסמך רלוונטי התומך בטענה, כמו: תיעוד רפואי, מסמכים המעידים על תיעוד רפואי וכו".

לאחר הגשת המסמכים, המחלקה תעביר את הבקשה לוועדת ההנחות לנזקקים שתדון בבקשתו של התושב. אם בקשתו תאושר, זכאית הוועדה להעניק למבקש עד 70% הנחה על פי הדין.

טפסים רלוונטים
בקשה לקבלת הנחה למחזיק שהוא נזקק
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
טבלת מבחן הכנסה

פרטי קשר
מחלקת גבייה/ארנונה

שעות פעילות: 07:30 -16:00
שעות קבלת קהל: 08:00 -15:30
לוטפי טאפש – 050-4432156
אומימה – 050-758027