הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק פקודת העיריות על המחזיק בנכס. כספי הארנונה הכללית משמשים למימון השירותים הניתנים לתושבי העיר, כגון שירותי ניקיון, תברואה, תחזוקת כבישים, מדרכות, גינות, תאורת רחובות וכן לפעולות בתחומי החינוך, התרבות, הבריאות והרווחה.

צו הארנונה
צו ארנונה לשנת 2022
צו ארנונה לשנת 2021
צו הארנונה לשנת 2020

צו הארנונה לשנת 2019 
צו ארנונה לשנת 2018
צו ארנונה 2010

צו ארנונה 2013

רישום בארנונה (חילופי מחזיקים)
תהליך הרישום בארנונה הוא התהליך בו נרשם שם המחזיק בנכס לצורך חיובו בתשלום ארנונה.

ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס – בעלים, בן משפחה המשתמש בנכס, שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות, שוכר בדמי מפתח – ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב למועצה לצורך חיובו בתשלום הארנונה. על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום ארנונה למועצה.

מתי צריך להירשם במועצה כמחזיק בנכס?
בעת כניסה או יציאה לנכס (מגורים או עסק) יש לדווח על כך למועצה.

 
שימו לב:

  • יש לשנות את הרישום בארנונה גם בעת יציאה מנכס– כל עוד לא הודעתם על כך למועצה בכתב, תמשיכו להיות מחויבים בתשלום ארנונה עבורו.
  • בעלי נכס– אם השכרתם את הנכס או התרתם לגורם אחר להשתמש בו, כל עוד לא דיווחתם על כך למועצה בכתב, תיחשבו "מחזיקים" בנכס ותחויבו בארנונה עבורו.
  • בדקו שהתלוש הארנונה רשום על שמכם, לפני התשלום.

איך מבצעים רישום בארנונה?
לצורך ביצוע רישום בארנונה, יש להגיע למחלקת הגבייה/ארנונה בבניין המועצה בצירוף המסמכים הנדרשים:

  • שכירות – יש להגיש למחלקת הגבייה/ארנונה חוזה שכירות חתום על ידי השוכר והמשכיר (יש לוודא שתקופת השכירות מצוינת על גבי החוזה).

בניין/דירה חדשה – על הבעלים להעביר למחלקת הגבייה/ארנונה, היתר בנייה בצירוף תכניות הבניה.
(בבניין שאינו חדש או ללא היתר או תכניות, יש להעביר סקיצה שבוצעה על ידי  מודד מוסמך בציון שטח הדירה או העסק)
לאחר רישום הנכס במערכת, המועצה התושב יחויב בארנונה על פי חוק.

מסמכים נדרשים לרישום בארנונה
טופס בקשה בכתב למחלקת הגבייה/ארנונה לשינוי מחזיק בנכס,  בצירוף המסמכים הבאים, בהתאם לסוג השינוי:

  • תעודה מזהה לצורך זה – תעודת זהות, או רישיון נהיגה, או דרכון ישראלי.

רישום בן משפחה כ"מחזיק" בדירת מגורים

·    צילום תעודה מזהה של בן המשפחה הנכנס ושל בעל הנכס

·    יש לציין בטופס מספר טלפון נייד של שני הצדדים

החלפת בעלים (קנייה/מכירת נכס)

·    צילום תעודה מזהה של הבעלים החדשים של הנכס

·    צילום הסכם מכר שלם חתום בידי שני הצדדים

יורש שנכנס לנכס

·    צילום תעודה מזהה של המחזיק החדש בנכס

·    צו ירושה או צוואה בצירוף צו קיום צוואה

כניסת שוכר לנכס

·    צילום תעודה מזהה של השוכר

·    צילום הסכם שכירות שלם לתקופה של 12 חודשים לפחות, החתום בידי שני הצדדים

יציאת שוכר מנכס

·    יש לציין בטופס את פרטי בעל הנכס – שם מלא, ת"ז ומס' טלפון נייד

מסמכים נוספים:

  • כאשר המבקש הוא מיופה כוח – יידרש ייפוי כוח ותצלום תעודה מזהה של מייפה הכוח.
  • כאשר המבקש הינו תאגיד – יידרש אישור מורשה חתימה ע"י רו"ח או עו"ד וצילום תעודת התאגדות מתאימה.

פרטי קשר:
מחלקת גבייה/ארנונה

שעות פעילות: 07:30 -16:00
שעות קבלת קהל:  08:00 -15:30
לוטפי טאפש – 050-4432156
אומימה – 050-7580279